Start vandaag met het invullen van jouw energiebesparingsplicht

   088 028 5275 Openingstijden: 09.00 - 12.00   Welbergweg 79, 7556 PE Hengelo

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

 

Volg de laatste ontwikkelingen over de energiebesparingsplicht en de informatieplicht. Wilt u weten of u een energiebesparingsplicht heeft? Bekijk het op DoeNeutraal.

 

UITGELICHT: Ruim 22.000 rapportages Informatieplicht ingediend

Tot en met 1 juli 2019 hebben 22.407 bedrijfsvestigingen via het digitale loket van RVO.nl laten weten welke energiebesparende maatregelen zij nemen. Deze verplichting komt voort uit de Informatieplicht energiebesparing. Daarnaast staan er nog enkele duizenden rapportages in concept klaar om ingediend te worden. Met name in de laatste weken is het aantal bedrijven en instellingen dat voldaan heeft aan de Informatieplicht sterk gestegen. Naar verwachting blijft die stijging ook na 1 juli zichtbaar.

 

De Informatieplicht komt voort uit de Wet milieubeheer en is ontwikkeld door het Rijk, het bedrijfsleven (MKB-Nederland en VNO-NCW) en gemeenten (VNG). De Informatieplicht is een toevoeging op de Energiebesparingsplicht: de verplichting om alle energiebesparende maatregelen met een vijf jaar terugverdientijd te treffen, die al sinds de jaren ’90 bestaat.

 

Doel van de Informatieplicht is om instellingen en bedrijven te helpen bij het treffen van de juiste energiebesparingsmaatregelen. Het digitaal loket van RVO.nl leidt ondernemers door de voor hen rendabele energiebesparende maatregelen. De gemeenten zijn het bevoegd gezag, die verantwoordelijk zijn voor toezicht op en handhaving van de Informatieplicht. Vanaf 1 juli is het verplicht om doorgegeven te hebben welke energiebesparende maatregelen genomen worden.

 

Meest genomen energiebesparende maatregelen.

Uit een eerste, ruwe analyse van de rapportages blijkt dat isolatie van gebouwen, ledverlichting en het toepassen van energiebeheersystemen de meest genomen maatregelen zijn. Het betreft energiebesparende maatregelen die zichzelf binnen 5 jaar terugverdienen.

 

Hoeveel bedrijfsvestigingen moeten aan de Informatieplicht voldoen?

De Informatieplicht geldt voor bedrijven en instellingen die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas verbruiken. Niet alle 125.000 bedrijfsvestigingen die boven die verbruiksgrenzen zitten, zijn informatieplichtig. Onder andere de ETS-bedrijven, deelnemers aan de MJA3 en glastuinbouw vallen er niet onder. Daarnaast hoeft een groot deel van de inrichtingen pas 5 december te rapporteren, omdat zij ook auditplichtig zijn onder de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Gemeentes en omgevingsdiensten hebben nog geen volledig inzicht in het precieze aantal inrichtingen dat moet rapporteren. Een voorzichtige schatting van het Rijk over het aantal inrichtingen dat op 1 juli aan de Informatieplicht zou moeten voldoen houdt rekening met maximaal tussen de 50.000 en 60.000 rapportages.

 

Alsnog rapporteren

Bedrijven die nog geen rapportage hebben ingediend via RVO.nl, moeten dat alsnog doen. Zij kunnen voor vragen onder andere terecht op de website https://energiebesparingsplicht.nl.

 

Vervolg

Vanaf 2 juli 2019 kunnen de gemeenten en omgevingsdiensten de rapportages opvragen bij RVO.nl. De informatie uit de rapportages gebruiken zij om te controleren of voldaan wordt aan deze plichten. Naar aanleiding van de rapportages kunnen zij aanvullende vragen hebben of een controlebezoek willen uitvoeren.

 

Bedrijven die nog niet gerapporteerd hebben, kunnen door het bevoegd gezag gerappelleerd worden en, indien nodig, kunnen er uiteindelijk dwangsommen worden opgelegd om hen alsnog te bewegen om te voldoen aan de Informatieplicht.

 

Er is drie miljoen euro aan het bevoegd gezag verstrekt om hen te ondersteunen bij de Informatieplicht. Daarnaast zullen additionele middelen in het kader van de uitvoering van het Urgenda-vonnis gebruikt worden om achterblijvende bedrijven nadrukkelijker aan te sporen en te ondersteunen de informatie aan te leveren en de energiebesparingsmaatregelen te treffen.

 

Het Kenniscentrum Energiebesparingsplicht blijft het bedrijfsleven informeren over de Informatieplicht. Ook RVO gaat door met de uitgebreide voorlichtingscampagne in aanloop naar 5 december, de datum waarvoor de volgende groep bedrijven moet rapporteren.

Bron: RVO.nl

 

UITGELICHT: Verantwoordelijkheid energiebesparing stuk duidelijker

Voor eigenaren en gebruikers van kantoren en winkels is er een praktische memo over wie verantwoordelijk is voor energiebesparing. De memo ‘Verantwoordelijke energiebesparing utiliteitsbouw’ verdient landelijke navolging. Ook is hij toepasbaar voor andere sectoren.

 

Het bevoegd gezag handhaaft de verplichtingen rond energiebesparing op basis van milieuwetgeving. Volgens de Wet milieubeheer spreekt het bevoegd gezag de drijver van de inrichting hierop aan. Er staat geen definitie in de wet die duidelijk maakt wie de drijver is.

 

Verschillende partijen maakten hiervoor praktische afspraken. Het gaat om koepelorganisaties van vastgoedbeleggers IVBN en vastgoedmanagers VGM NL en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Dit deden ze in afstemming met het Kernteam Europese Energie-efficiëntie Richtlijn (EED), waarbij veel andere omgevingsdiensten zijn aangesloten.

 

Memo met afspraken

De afspraken staan in de memo ‘Verantwoordelijke energiebesparing utiliteitsbouw’. De afspraken gaan over kantoren en winkels, maar ze zijn ook toe te passen op andere sectoren.

 

Per gebruikssituatie is te zien wie de eerste verantwoordelijke is voor energiebesparing. Bijvoorbeeld bij een kantoorgebouw met meerdere gebruikers. In de memo staat ook welke wettelijke verplichtingen voor energiebesparing gelden.

 

Samen verduurzamen

IVBN is blij dat de memo helderheid schept. De landelijk actieve leden hebben behoefte aan één landelijke lijn. Bovendien kunnen ze hiermee gemakkelijker kansen voor verduurzaming pakken met huurders.

Een duidelijke rolverdeling bevordert de onderlinge samenwerking op dit vlak. Beleidsadviseur Simon van der Gaast: “Interessant is een stap verder te gaan en verbruiksdata te delen tussen huurder en verhuurder. Bijvoorbeeld als onderdeel van een duurzaam huurcontract, een Green Lease, met daarin afspraken om te verduurzamen.”

 

Uiterlijk 1 juli 2019 rapporteren

Verbruiken bedrijven en instellingen per vestiging vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar? Dan moeten ze energiebesparende maatregelen treffen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Ook hebben ze een informatieplicht. Ze geven uiterlijk 1 juli 2019 door welke energiebesparende maatregelen ze hebben genomen.

 

Voor ondernemingen vanaf 250 fte of met een balanstotaal van meer dan € 43 miljoen en een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen geldt bovendien een auditplicht als gevolg van de EED. Zij mogen hun rapportage voor de informatieplicht uiterlijk 5 december 2019 indienen.

 

Bron: RVO.nl

 

UITGELICHT: Kenniscentrum Energiebesparingsplicht dringt opnieuw aan bij RVO

Voor het Nederlandse bedrijfsleven begint de tijd te dringen om aan de Energiebesparingsplicht en Informatieplicht te voldoen. Voor 1 juli 2019 moeten ongeveer 125.000 bedrijven een Energierapport inleveren bij de overheid. Het Kenniscentrum Energiebesparingsplicht heeft de afgelopen maanden meerdere metingen gedaan. Meer dan 90% van de gesproken ondernemers gaf aan niet op de hoogte te zijn van de Energiebesparingsplicht en Informatieplicht.

 

Het Kenniscentrum Energiebesparingsplicht heeft de RVO meerdere keren tevergeefs verzocht om het bedrijfsleven beter te informeren. Deze week heeft het Kenniscentrum opnieuw aangedrongen zo snel mogelijk bedrijven aan te schrijven of via de media te informeren. De RVO heeft aangegeven dat er een mailing gepland staat, maar de definitieve details zijn nog niet vrij gegeven. De Energiebesparingsplicht en Informatieplicht is voor veel ondernemers complex en tijdrovend.

 

Het Kenniscentrum Energiebesparingsplicht heeft de RVO daarom geadviseerd de deadline van 1 juli 2019 met 12 maanden te verschuiven. Het is nu afwachten op een officiële reactie van de RVO.

 

Energiebesparingsplicht, maandag 15 april 2019

 

 

DoeNeutraal: Controleer welke verplichtingen er voor uw onderneming gelden.

Wij hebben alle bestaande informatie rondom de nieuwe wetten en regels voor u verzameld en gefilterd. Na het invullen van DoeNeutraal ontvangt u van ons een uniek handboek waarin wij u aangeven welke Erkende Maatregelen (EML) voor uw onderneming gelden en welke stappen u concreet dient te ondernemen. Voldoet uw bedrijf niet aan de informatieplicht? Dan kan het bevoegd gezag u een dwangsom opleggen.

 

Vul DoeNeutraal in en krijg antwoord op de volgende vragen:

  • Welke verplichtingen gelden er voor ons bedrijf?
  • Welke Erkende Maatregelen (EML) moeten we nemen?
  • Welke acties moeten we uitvoeren om op tijd aan onze verplichtingen te voldoen?

© Kenniscentrum Energiebesparingsplicht 2024. Alle rechten voorbehouden.