Algemene Voorwaarden

Energiebesparingsplicht.nl is een initiatief van Netwerk Nederland.

Het Kenniscentrum Energiebesparingsplicht is een initiatief van Netwerk Nederland

Algemene Voorwaarden Netwerk Nederland

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Netwerk Nederland: Netwerk NL B.V., statutair gevestigd te Borne, kantoorhoudende te Hengelo aan de Welbergweg 79, 7556 PE Hengelo (ov) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69170029.
 2. Opdrachtgever: de rechtspersoon, dan wel natuurlijk persoon al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Netwerk Nederland een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: Netwerk Nederland en de Opdrachtgever gezamenlijk.
 4. Opdracht: de in onderling overleg tussen Netwerk Nederland en Opdrachtgever te bepalen werkzaamheden, die door Netwerk Nederland verricht dienen te worden.
 5. Overeenkomst: het getekende opdrachtformulier, de getekende volmacht, het getekende samenwerkingsvoorstel of andere schriftelijke afspraken waarin de Opdracht wordt beschreven.

 

Artikel 2 – Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke rechtsverhouding tussen Partijen betreffende de uitvoering van werkzaamheden door Netwerk Nederland.
 2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
 4. De Opdrachtgever die reeds eerder overeenkomsten met Netwerk Nederland is aangegaan waarbij deze algemene voorwaarden van toepassing waren, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op latere overeenkomsten van Netwerk Nederland in te stemmen.
 5. Netwerk Nederland behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzingen of aan te vullen.

 

Artikel 3 – Offertes

Offertes van Netwerk Nederland zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet, uitvoering en afronding van de Opdracht heeft verstrekt.

 

Artikel 4 – Verstrekken van de Opdracht

 1. Opdrachtgever verstrekt Netwerk Nederland de Opdracht middels de Overeenkomst.
 2. De Opdracht wordt uitsluitend gegeven aan Netwerk Nederland die derhalve als enige opdrachtnemer geldt. Tussen Opdrachtgever en de persoon die krachtens enige rechtsverhouding tot Netwerk Nederland de Opdracht uitvoert of bij die uitvoering betrokken is, komt geen Overeenkomst tot stand, ook niet indien de Overeenkomst met het oog op uitvoering door die persoon in de zin van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt gegeven. Het bepaalde in artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

 

Artikel 5 – Uitvoering van de Opdracht

 1. Netwerk Nederland zal bij de uitvoering van de Opdracht de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Op Netwerk Nederland rust uitsluitend een inspanningsverplichting en Netwerk Nederland garandeert geen resultaat, van welke aard dan ook.
 2. De Opdrachtgever verstrekt Netwerk Nederland tijdig alle documenten, informatie en contactgegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de Opdracht.
 3. Voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft Netwerk Nederland het recht (delen van) de Opdracht door derden te laten uitvoeren.
 4. In de Overeenkomst kan worden afgesproken dat Opdrachtgever voldoende volmacht verleent aan Netwerk Nederland om de Opdracht uit te voeren. In dat geval houdt dit in dat Netwerk Nederland, in naam van Opdrachtgever, rechtshandelingen kan verrichten. Opdrachtgever is aan deze rechtshandelingen gebonden zonder dat latere bekrachtiging nodig is.
 5. De contractuele verplichtingen ten aanzien van derden, die voortvloeien uit de Opdracht, kunnen door een derde in kwestie worden bevestigd aan Opdrachtgever. Eventuele door derden toegestuurde contractstukken zijn in dat geval ter kennisgeving en behoeven geen ondertekening om bindend te zijn.
 6. Overeengekomen termijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Netwerk Nederland de Opdracht niet, niet volledig, of niet tijdig nakomt, moet de Opdrachtgever haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om de Opdracht alsnog na te komen.

 

Artikel 6 – Wijziging of (tussentijdse) beëindiging

 1. De Opdrachtgever dient veranderingen in zijn situatie en/of adviesbehoefte mede te delen aan Netwerk Nederland en wel zo voortvarend dat Netwerk Nederland hiermee bij de uitvoering van de Opdracht rekening kan houden.
 2. De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Opdracht kan worden beïnvloed, indien Partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de Opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden.
 3. Indien tussentijds wijzigingen ontstaan in de Opdracht, zal Netwerk Nederland in overleg met de Opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, kan dit als een aanvullende Opdracht aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 4. De Opdracht kan tussentijds worden beëindigd. Ingeval van vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst blijft Opdrachtgever de maandelijkse energiemanagementkosten verschuldigd gedurende de oorspronkelijke looptijd van de Overeenkomst. Daarnaast wordt bij Opdrachtgever een opzegvergoeding in rekening gebracht ter hoogte van € 0,002 ingeval van elektriciteit en € 0,01 ingeval van gas maal het resterende te verwachte volume.
 5. Handelingen door Partijen verricht na de beëindiging van de Opdracht kunnen niet worden uitgelegd als een stilzwijgende verlenging van de Overeenkomst.

 

Artikel 7 – Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zijnde een fatale termijn, behoudens andersluidende afspraak. Eventuele bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn is voldaan, is de Opdrachtgever tot aan de dag van volledige betaling over het openstaande bedrag een contractuele rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke handelsrente van artikel 6:119a BW. Indien na een eerste aanmaning betaling uitblijft, is Opdrachtgever alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd.
 3. Indien een declaratie of voorschot niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Netwerk Nederland haar werkzaamheden opschorten zonder aansprakelijk te zijn voor de gevolgen.

 

Artikel 8 – Klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen bekwame tijd na het uitvoeren van de werkzaamheden waarop de klacht betrekking heeft, schriftelijk te worden gemeld aan Netwerk Nederland. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Netwerk Nederland in staat is adequaat -binnen vijf werkdagen- te reageren.
 2. Indien de klacht gegrond is, zal Netwerk Nederland de Opdracht alsnog uitvoeren zoals overeengekomen, tenzij dit niet meer mogelijk is. Als uitvoering volgens Opdrachtgever onmogelijk is, dient zij dit Netwerk Nederland zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar te maken.
 3. Indien het alsnog uitvoeren van de Opdracht niet meer mogelijk is, zal Netwerk Nederland slechts aansprakelijk zijn binnen de, in artikel 9 van deze algemene voorwaarden, gestelde grenzen.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever vrijwaart Netwerk Nederland voor alle aanspraken ter zake niet, niet tijdig of onjuist verstrekte informatie door Opdrachtgever.
 2. Netwerk Nederland is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Opdracht die het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Netwerk Nederland.
 3. Opdrachtgever kan een beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht, indien deze binnen bekwame tijd na het ontstaan van de tekortkoming, door Opdrachtgever aan Netwerk Nederland schriftelijk is kenbaar gemaakt.
 4. De in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval Netwerk Nederland aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de Opdracht gebruikte apparatuur, gereedschappen, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien een e-mailbericht niet juist, niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen.
 5. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor het tijdig en correct opzeggen van de overeenkomst(en) met derden. Opdrachtgever vrijwaart Netwerk Nederland van elke aansprakelijkheid als gevolg van onjuiste of niet gedane opzegging.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid voor derden

 1. Netwerk Nederland is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar in het kader van de uitvoering van een Opdracht ingeschakelde derden. Opdrachtgever machtigt Netwerk Nederland om algemene voorwaarden (met eventueel aansprakelijkheidsbeperkingen), bedongen door deze derde, te aanvaarden en vrijwaart Netwerk Nederland voor aanspraken van die derden in verband met claims jegens die derden.
 2. Netwerk Nederland is nimmer verantwoordelijk voor de nakoming van overeenkomsten tussen Opdrachtgever en derden.

 

Artikel 11 – Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Netwerk Nederland en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. In geval van een geschil zullen Partijen zich inspannen dit zoveel mogelijk in der minne op te lossen. Indien dit niet leidt tot de gewenste uitkomst, kan het geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie. Daarnaast kan -indien Partijen daartoe onderling overeenstemming hebben bereikt- het geschil tevens worden voorgelegd aan de rechtbank Overijssel.

Netwerk Nederland: één loket voor al uw energie gerelateerde zaken

Netwerk Nederland is de autoriteit op het gebied van energiemanagement en begeleid Nederlandse bedrijven met alle energie gerelateerde zaken. Waar nodig treden we namens bedrijven op richting de overheid, (energie)leveranciers, netbeheerders en intermediairs. In het geval er ernstige misstanden zijn geconstateerd, worden deze altijd bij de toezichthouders gerapporteerd. Netwerk Nederland is 100% onafhankelijk en werkt exclusief voor u als opdrachtgever.

Terugbetaling Netwerk Nederland

Wellicht komt u in aanmerking voor terugvordering van dubbel betaalde overheidsheffingen.

Energiebesparingsplicht Over Ons

Wij helpen ondernemend Nederland met het oplossen van ondoorzichtige en complexe energievraagstukken.

Contact Energiebesparingsplicht

Energiemissie biedt u altijd en overal volledige inzage in het energieverbruik binnen uw organisatie.

Don`t copy text!